رزرو تخت/ اتاق در هاستل سلام تهران

رزرو تخت/ اتاق در هاستل سلام تهران

در اینجا موجود بودن اتاق و دورم های مناسب برای کوله گردها و خانواده ها برای رزرو را بررسی کنید. ما برای رزروهای بیش از 7 روز و رزروهای گروهی 10% تخفیف ارائه می دهیم.

هاستل سلام تهران

Select your check-in / Check-out dates to show available rooms on your desired dates. If you couldn’t find your preferred room Just let us know Contact

!


!
! !
  • !
  • !


HI TEHRAN HOSTEL EVENTS

Select your check-in / Check-out dates to show available rooms on your desired dates. If you couldn’t find your preferred room Just let us know Contact

Book your airport pickup ride before you take off and reach HI Tehran Hostel easily